«Мамлекеттик лотереялык компания»
мамлекеттик ишканасы

Государственное предприятие
«Государственная лотерейная компания»

Корпоративдик стиль

Логотип эмблемадан, белгиден жана жазуудан турат. Ал каада-салтка болгон урмат-сыйды, маданияттын көп тармактуулугун, өнүүгүүгө болгон багытты чагылдырат. Негизи бирдиктүү нерсени чагылдырып, маданий баалуулуктарды көргөөнун туруктуулугун көрсөтүп турат. Айлана камтыган группаларды, коллективдерди, глобалдуу уюмдарды жана мамлекеттик мекемелерди көрсөтөт. Заманбап көз караш байланыштыруучу каада-салттарды көрсөтүү менен биздин өзгөчөлуккө басым жасап турат. Бул симбиоз коммуникациядагы маданий ачкыч экенин кабарлайт. 

Символдррдун бир жерде чогулгандыгынын натыйжасында бүтүндөй композиция багыттын негизги принциптерин көрсөтүп турат.

Ар бир фигура өз алдынча кеңири мааниге ээ болгондуктан, алардын баарын бириктиргенде биз өнүгүүгө жол ачуудабыз

Логотиптин өңү өзгөчө мааниге ээ

  • Көк түс - тазалык, бүтүмдүк жана жаратмандыкты билдирсе, 
  • Жашыл өң - жашоонун, өнүгүүнүн жана гармониянын белгиси. 
  • Сары түс - кубаныч, кыймыл аракет жана билимдин белгиси. 
  • Кочкул сары - түс күч кубатты билдирет

Сатуу түйүндөрү